Onze algemene voorwaarden als download, voor uw leesgemak hieronder ook direct leesbaar.


1. Algemeen


1.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de G+ Advies B.V (G+). G+, formeel gevestigd te Rotterdam, is een besloten vennootschap. G+ is de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever of cliënt (Cliënt).

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomstentussen G+ en Cliënt alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere(rechts)handelingen van G+ met, voor of jegens Cliënt. Indien de algemene voorwaarden eenmaalvan toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.


2. Relatie G+


2.1 G+ zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheden deskundigheid uit te voeren. G+ staat evenwel niet in voor het bereiken van het door Cliënt beoogde resultaat. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt.G+ en de Cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

2.2 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door G+ verlangde gegevens en informatie, te verstrekken aan G+. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan G+ verstrekte gegevens en informatie.

2.3 Cliënt wordt geacht de opdracht aan door G+ te zijnen behoeve ingeschakelde derden, te hebben gegeven, zulks onverlet de gedragsregels van de beroepsorganisaties. G+ is gemachtigd bij deinschakeling van derden namens Cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.


3. Aansprakelijkheid G+


3.1 Zodra hij/zij een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om dit schriftelijk aan G+ mede te delen. Ieder aanspraak jegens G+ vervalt na twee jaar.

3.2 Iedere aansprakelijkheid van G+ is steeds beperkt tot een maximum van het door G+ ontvangen honorarium, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt tussen Cliënt en G+ en deze afsprakenuitdrukkelijk contractueel zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Indien hiervan sprake is zal dit risico door G+ aanvullend worden verzekerd. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het

bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de incidenteel afgesloten(beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is.

3.3 G+ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van G+ gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of

sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. Anderen dan Cliënt kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart G+ voor aanspraken van derden. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van G+ strekken ook ten gunste van de vennoten van G+, de bestuurders van de vennootschap, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en

hulppersonen van G+.


4. Verstrekken opdracht


4.1 De overeenkomst tussen G+ Advies B.V. en Cliënt komt tot stand door ondertekening door Cliënt van een door G+ uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging.


5. Honorarium c.a.


5.1 G+ brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en de aan de zaak bestede tijd, alsmede de gemaakte kosten. G+ heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarieven de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. Bij tussentijdse wijzigingzal G+ zal dit te allen tijde vooraf mededelen.

5.2 Betaling van de declaraties van G+ dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle kosten die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Cliënt.

5.3 G+ heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van Cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen zij aan Cliënt en/of verschuldigd zijnen/of redelijkerwijs zullen worden. Voor het doel van deze bepaling wordt onder Cliënt worden mede begrepen groepsmaatschappijen en/of meerderheidsdeelnemingen van Cliënt.


6. Annulering


6.1 Cliënt heeft het recht de verstrekte opdracht te annuleren. Bij annulering zal de tot het moment van annuleren bestede tijd in rekening worden gebracht. Hierbij wordt uitgegaan van de bestede uren maal het in de offerte of opdrachtbevestiging overeengekomen uurtarief, eventueel vermeerderd met gemaakte kosten, zoals overeengekomen in de offerte of opdrachtbevestiging.


7. Overig


7.1 Cliënt verleent G+ door ondertekening van de overeenkomst toestemming voor automatisch bewerking van door G+ verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens.

7.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onverlet het recht van G+ om een geschil aanhangig te maken bij het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam onder toepassing van het dan geldende reglement van dit instituut.