Koop & verkoop

Bemiddeling financiële dienstverlener

Twee compagnons hebben samen een dienstverlenend bedrijf opgezet. Na een langdurig samenwerkingsverband wil één van de twee compagnons zijn aandelen verkopen en zijn werkzaamheden langzaam afbouwen.

G+ wordt benaderd door de ondernemers met de vraag om op een objectieve wijze de waarde van de aandelen te bepalen en te helpen bij de onderhandelingen.


Dit soort trajecten zijn vrij gevoelig, omdat de waarde van de onderneming nauw samenhangt met de verwachtingen van de toekomstige resultaten. Koper en verkoper hebben hier doorgaans een andere visie op. Onze aanpak bestaat allereerst uit het doornemen van de cijfers, het interviewen van beide ondernemers en het samen vaststellen van het traject dat zal worden afgelegd.


Waardering en onderhandeling


Vervolgens wordt gewerkt aan het opzetten van een financiële prognose, waarna een concept-waardering wordt opgesteld. Op basis van deze rapportage vinden diverse gesprekken plaats, waarin wordt gesproken over de randvoorwaarden van de overname, zoals betrokkenheid van de verkoper bij het bedrijf, wijze van betaling en financiering van de aankoop.


Nadat op hoofdlijnen een akkoord is bereikt, wordt door G+ een concept-koopcontract opgesteld, dat na een aantal aanpassingen wordt omgezet in een definitief contract.


Aankoop groothandel in media-accessoires

Cliënt heeft samen met een compagnon een onderneming opgezet, die in 35 jaar is uitgegroeid tot een groot concern. Cliënt is minderheids-aandeelhouder met betrekking tot een onderdeel van dit concern. Hij heeft de intentie dit onderdeel over te nemen.

G+ wordt door een vriend van de ondernemer met hem in contact gebracht. Samen inventariseren wij de situatie. Cliënt heeft een aanbod gekregen, dat is opgesteld door de financieel directeur van het concern. Hij wordt onder druk gezet dit te accepteren. Er wordt al jarenlang geen dividend uitgekeerd. Onderdeel van de deal is dat het concern de volledige transactie voor hem financiert. Cliënt is geneigd dit aanbod te accepteren.


Onderhandelingen breken af


Op basis van de jaarcijfers en de verwachtingen met betrekking tot de business van cliënt wordt door G+ een waardering opgeteld. deze waardering komt aanzienlijk lager uit dan de vraagprijs van het concern. Op basis van de waardering worden onderhandelingen gestart met de financieel directeur van het concern. Vraagprijs en bieding liggen dermate ver uit elkaar, dat G+ adviseert het traject af te breken.


Na twee mindere jaren komt het concern opnieuw in beweging. Men is benaderd door een grote partij en wil de minder goed draaiende activiteiten afstoten voordat de overnamegesprekken starten. Op basis van de nieuwe cijfers wordt door G+ een nieuwe waardering gemaakt, die leidt tot een nieuwe lagere bieding. Na langdurige onderhandeling wordt het bod geaccepteerd. G+ assisteert ondernemer bij de juridische vastlegging en helpt bij het financieren van de transactie.


ingewikkelnde uitgangspositie

Verkoop makelaarskantoor

Cliënt is directeur-eigenaar van een gerenommeerd makelaarskantoor. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wil hij het bedrijf verkopen.

Via zijn accountant wordt G+ Ingeschakeld bij het traject. Op basis van de jaarrekening en het perspectief voor de toekomst wordt een waardering opgesteld van de aandelen. Cliënt wil niet actief op zoek op de markt, maar zet de onderneming via zijn netwerk in 'de stille verkoop'. Cliënt raakt persoonlijk in gesprek met een partij en geeft aan dat op basis van de gesprekken hij vertrouwen heeft dat hij met hen tot een deal zal kunnen komen.


Randvoorwaarden


G+ wordt ingeschakeld om de gemaakte afspraken vast te leggen. Tijdens het opstellen van de intentieverklaring blijkt dat partijen weliswaar overeenstemming hebben over de prijs, maar dat koper maar een klein gedeelte direct wil betalen. Andere juridische en fiscale randvoorwaarden die gebruikelijk zijn, worden door koper niet onderschreven. G+ adviseert het traject af te breken.


Na een half jaar meldt zich een nieuwe potentiële koper. Op basis van actuele cijfers wordt de vraagrijs aangepast. Met de nieuwe partij wordt na enkele onderhandelingsrondes een akkoord bereikt. G+ assisteert bij de juridische vastlegging van de afspraken.

Verkoop mediabedrijf

De eigenaar van een kleinschalig mediabedrijf vanwege zijn leeftijd besloten een meerderheidsbelang in zijn onderneming te verkopen. Hij heeft op hoofdlijnen akkoord bereikt over de prijs en wil de koopprijs financieren door vanuit zijn holding een lening te verstrekken.

G+ wordt benaderd door de accountant van het bedrijf om te assisteren bij de juridische vastlegging van de afspraken. In het intake gesprek bespreken wij de zaken die moeten worden vastgelegd. Aangezien de eigenaar zijn meerderheidsbelang verkoopt verliest hij ook de zeggenschap. Het is daarom van belang dat zijn rechten als minderheidsaandeelhouder goed worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst.


Vastlegging in heldere overeenkomsten

Voorts is het voor hem van belang dat het bedrag dat hij leent vanuit zijn holding juridisch goed wordt geborgd met zekerheden. Hiertoe moet een leningsovereenkomst worden opgesteld waarin duidelijk is vastgelegd wanneer en hoeveel wordt afgelost en welke zekerheden de verkoper heeft.


Voorts zal hij actief blijven werken in de onderneming, maar niet meer als directeur / grootaandeelhouder, maar als freelancer waardoor ook de managementovereenkomst moet worden aangepast.


Tenslotte worden alle afspraken vastgelegd in een koop/verkoopovereenkomst, waarin meteen ook afspraken worden gemaakt over de toekomstige verkoop van het minderheidsaandeel dat hij nog in bezit heeft.


Waardering

Bedrijfsopvolging facilitair bedrijf

Een ondernemer wil zijn twee zonen laten participeren in de onderneming. beiden zijn al werkzaam binnen de onderneming. Via de accountant wordt G+ gevraagd een reële waarde te bepalen: Een waarde die niet te hoog is, maar ook fiscaal aanvaardbaar is en recht doet aan de andere familieleden.

Na analyse van de cijfers en een intakegesprek met de accountant blijkt dat sprake is van sterk groeiende bedrijfsactiviteiten. Aandachtspunten bij de waardering zijn dat veel grote opdrachten worden verkregen door aanbesteding, waardoor omzetten per jaar sterk kunnen verschillen en er derhalve veel risico in de exploitatie aanwezig is.


Voorts is er weliswaar sprake van groei, maar moet veel groei worden voorgefinancierd, doordat afnemers lange betalingstermijnen hebben en voorraden toenemen. Dit heeft een negatief effect op de geldstromen en daarmee op de waardering. Op basis van de rapportage van G+ wordt de bedrijfsopvolging geëffectueerd.

Start-up recratieve branche

In de recreatieve branche wil een ondernemer een nieuwe onderneming starten. Hiervoor is financiering nodig. er is al een partij gevonden, die wil financieren in ruil voor een aandelenbelang. De vraag is wat de vraagprijs moet zijn van dit belang.

Met de ondernemer wordt kort de uitgangspunten van het plan doorgenomen. Ondernemer heeft reeds een model uitgewerkt. Er is weliswaar sprake van een start-up, maar hij kan een netwerk van klanten inbrengen, waardoor feitelijk sprake is van een warme start.


Het plan van cliënt is goed onderbouwd, maar de uitgangspunten bevatten veel onzekerheden. Met cliënt wordt de gevoeligheid van de prognose doorgenomen en op grond daarvan worden scenario's opgesteld. Op grond hiervan wordt een range bepaald, waarbinnen de vraagrpijs zou kunnen liggen.
Vererving van een familiebedrijf met historie

Cliënt heeft samen met zijn familieleden een erfenis ontvangen in een familiebedrijf. De erfenis bestaat uit vastgoed en de aandelen in het familiebedrijf, dat al vele generaties bestaat. Cliënt heeft met de familie afgesproken dat hij het familiebedrijf voort zal zetten, ook al zijn de resultaten de afgelopen jaren niet goed.

Om de erfenis goed te verdelen moet het familiebedrijf worden gewaardeerd. Het vastgoed is reeds gewaardeerd door een makelaar.Op basis van de jaarcijfers en de perspectieven van de onderneming wordt door G+ Advies B.V. een negatieve waarde berekend. Feitelijk is het bedrijf niet levensvatbaar.


Aangezien de familie de onderneming toch wil voortzetten wordt in de verdeling van de boedel geadviseerd een negatieve waarde in de verdeling mee te nemen. De fiscalist en de accountant nemen hun advies mee in de verdere afwikkeling.

Participatie werknemer bij ICT-dienstverlener

Een dienstverlener in de ICT heeft de intentie om een madewerker gelegenheid te geven om te participeren in de onderneming. Via de accountant wordt G+ benaderd voor een waardering.

Uit de gesprekken blijkt dat er sprake is twee vennootschappen. Het is de bedoeling dat de werknemer gaat participeren in beide vennootschappen. De ene vennootschap laat dalende bedrijfsresultaten zien. Dit heeft te maken met een verschuiving van activiteiten. De andere onderneming is nog maar recent overgenomen en heeft in de nieuwe combinatie veel potentie.


Met de ondernemers wordt voor beide vennootschappen een onderbouwde exploitatieprognose en investeringsprognose gemaakt. Van daaruit wordt een waardebepaling opgesteld.Waardering keukenspeciaalzaak in kader van verkoop

Een ondernemer is onderdeel van een franchiseketen en wil de onderneming wegens zijn leeftijd verkopen. Via de accountant van de ondernemer wordt G+ benaderd om de vraagprijs te bepalen.

Uit het intakegesprek blijkt dat er sprake is van een zeer goed draaiende vestiging, maar dat door privé-omstandigheden de exploitatieresultaten van de afgelopen jaren niet altijd representatief waren.Aandachtspunt bij dit traject zijn specifieke bepalingen in het franchisecontract die bepalend zijn voor de vraagprijs en het feit dat al jaren sprake is van een moeizame relatie met de franchisegever.


Op basis van de input stelt G+ realistische prognoses op voor de komende jaren en wordt de waarde bepaalt. De accountant voert de onderhandelingen met de franchisegever op basis van de opgestelde waardering.Bepaling strategische waarde internetplatform

Twee ondernemers runnen enkele internetplatforms met veel bezoekers. Ze worden benaderd door een marktpartij met interesse de activiteiten over te nemen. Ze hebben enkele gesprekken gevoerd en willen nu een onderbouwde vraagprijs neerleggen.Via de accountant van de cliënten wordt G+ benaderd om ondernemers te ondersteunen.

Met de ondernemers wordt een intakegesprek gehouden en wordt het businessmodel besproken. Uit de gesprekken blijkt dat er twee belangrijke websites zijn, die inkomsten genereren. Een website waar informatie wordt verstrekt en waarmee voornamelijk reclame-inkomsten mee worden gegenereerd. Deze inkomsten zijn vrij stabiel. De andere website is meer een community en is sterk in opkomst. De inkomsten zijn nu nog beperkt, maar de verwachting is dat deze sterk zullen toenemen.


Op basis van het gesprek wordt een beknopt businessplan gemaakt, waarin met name de potentiële inkomsten van de community nauwkeurig worden onderbouwd met scenario's. Op basis hiervan wordt de waarde bepaald. Voorts wordt gekeken naar de synergievoordelen die de koper zal kunnen behalen met de overname en wordt de strategische waarde bepaald.


In het traject blijkt dat de ondernemers verschillende wensen hebben ten aanzien van de verkoop. In gesprek met G+ worden de verschillende belangen inzichtelijk gemaakt en wordt een verkoopstrategie bedacht, waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Overige casussen

Financieringsplan start-up groothandel in groente en fruit

Cliënten benaderen via hun accountant G+ met een plan voor de uitrol van een nieuw concept in de sector groente & fruit. Het betreft een handelsplatform waarmee de 'food supply chain' inzichtelijk wordt gemaakt.

Cliënten zijn allemaal afkomstig uit de sector en hebben daarin hun sporen verdiend en kunnen wat startkapitaal inleggen. Voor de start van een nieuwe onderneming in deze branche met relatief hoge omzetten en lage marges is veel additionele financiering noodzakelijk.


Samen met de ondernemers wordt een financierings/businessplanplan geschreven, waarin heel helder wordt gemaakt welke relaties er momenteel al bestaan met aanbieders en afnemers. Van daaruit wordt de omzetprognose gedetailleerd onderbouwd. Voorts wordt de financieringsbehoefte berekend, die ontstaat bij de gemaakte omzetprognose.


Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij dat er, gezien het aanbod van fruit en groente wereldwijd, sprake is van sterke seizoenpatronen met een soms tijdelijk zeer grote liquiditeitsbehoefte. Voorts moet een deel van de import wordt voorgefinancierd en zijn aanbieders en afnemers verspreid over veel verschillende landen. De vraag is in hoeverre aan financiers zekerheden kunnen worden verstrekt.


Op basis van een zeer gedetailleerd financieringsplan worden diverse partijen benaderd. Het doordachte concept en het goed uitgewerkte plan zorgen ervoor dat de start-up wordt gefinancierd. Inmiddels is onderneming uitgegroeid tot een middelgrote marktpartij.

Financieringsplan handelsplatform

Een cliënt heeft een handelsplatform opgezet waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Dit platform maakt een sterke groei door. Voorts wil hij parallel zelf goederen importeren en aanbieden. Hiervoor heeft hij groeifinanciering nodig.

G+ werd via haar netwerk benaderd om deze ondernemer te helpen met additionele financiering. De eerste stap was een duidelijk beeld krijgen van de huidige commerciële formule en financiële situatie van de onderneming.


Van daaruit is met de ondernemer een analyse gemaakt van het nieuwe businessmodel (zelf importeren naast het handelsplatform) en de kredietbehoefte die zal ontstaan bij het voorziene groeipad.


Aandachtspunten zijn hierbij dat een deel van de import vooruit moet worden betaald, het transport van de goederen veel tijd in beslag neemt en het nieuwe model betekent dat er meer voorraadrisico en debiteurenrisico zal ontstaan.Met het plan werden diverse financiers benaderd. Door het voorwerk dat werd gedaan en de juiste contacten kon op korte termijn financiering worden gerealiseerd.

Groei is meer dan een winstaandeel. Hoe kunnen wij jou helpen?

Uw bedrijf is altijd in ontwikkeling. Het maakt - net als een mens - van alles door. In al deze fases is G+ een betrouwbare partner met kennis en ervaring.

Contact

Wilt u meer weten? Neem contact op met:


Hendrik-Jan Groeneveld

hgroeneveld@gplus.nl

06 5123 5647


Martin Stegeman

mstegeman@gplus.nl

06 1805 2673